Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1 Sklep internetowy dostępny pod adresem www.aparatsluchowy.com.

 i jest prowadzony przez AMPLITON Grzegorz Dubrowski, ul. Paprotna 7, 51-117 Wrocław, numer NIP 924 133 98 68, REGON 080290725, adres e-mail info@ampliton.com, numer telefonu 570 858 552.

1.2 Sklep Aparatsluchowy.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony https://aparatsluchowy.com

1.3 Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. Zabrania się wprowadzania treści o charakterze bezprawnym.

1.4 Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

a) Sklep Internetowy, zwany „Sklepem” – AparatySłuchowe, prowadzony przez Ampliton Grzegorz Dubrowski, przyjmujący zamówienia poprzez stronę www.aparatysluchowe.pl

b) Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów

c) Regulamin – poniższy regulamin, określający przepisy dokonywania zakupów w Sklepie

d) Produkt, zwany „Rzeczą” - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży, między Klientem a Sklepem.

§ 2 Usługi świadczone przez sklep

2.1 Sklep Internetowy świadczy następujące usługi:

a) umożliwianie nabycie Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu za pośrednictwem formularza zamówienia

b) prowadzenie Konta Klienta w Sklepie – umowa zawarta na czas nieokreślony

c) umożliwia Klientom wyrażania opinii na temat Produktów Sklepu

d) dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną – Newsletter

2.2 Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@ampliton.pl albo w formie pisemnej na adres AMPLITON Grzegorz Dubrowski, ul. II Armii Wojska Polskiego 32, Witoszyn, 68-131 Wymiarki, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie.

§ 3 Warunki świadczenia usług

3.1 Klient ma możliwość rejestracji indywidualnego konta – po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, podając w nim następujące dane: imię, nazwisko, telefon, e-mail.

3.2 Klient może korzystać ze Sklepu bez rejestracji konta. Podczas składania zamówienia Klient nieposiadający zarejestrowanego konta podaje w formularzu niezbędne dane do dostarczenia zamówionych Produktów.

3.3 Informacje, dostępne na stronie Sklepu są zaproszeniem do zawarcia umowy.

3.4 Ceny Produktów, widoczne na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. 

3.5 Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, której wysokość jest zależna od wybranej opcji dostawy i formy płatności. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie może się zmienić.

3.6 Dostarczaniem zamówień zajmuje się wybrany przez klienta firma kurierska.

3.7. Koszty są wskazane w trakcie procesu składania zamówienia i są zależne od wartości zamówienia, wagi oraz wymiarów paczki, przed potwierdzeniem zamówienia.

§ 4 Zakupy w Sklepie

4.1 Zamówienia mogą być składane przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

4.2 W celu złożenia zamówienia, należy wybrany Produkt umieścić w koszyku, następnie wybrać rodzaj przesyłki oraz sposób płatności, następnie zatwierdzić zamówienie

4.3 Na adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem zamówienia.

4.4 Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu.

§ 5 Sposób i termin zapłaty

5.1 Kupujący jest obowiązany uregulować należność stanowiącą Cenę Całkowitą + Koszt przesyłki za zakupiony Produkt nie później niż w terminie 72 godzin od daty złożenia zamówienia.

5.2 Zapłata należności następuje za pośrednictwem przyjętych i oferowanych przez Administratora sposobów płatności.

Dostępne formy płatności:

a) Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro

b) Za pobraniem – zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki kurierskiej,

c) Przelew standardowy,

d) Przelew za pomocą szybkich płatności: Paynow, Przelewy 24 oraz Tpay

e) Rat Sandander

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

§ 6 Dostawa

6.1. Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adresem wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.

6.2. Czas wysyłki Produktów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowego aparatsluchowy.com. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa Produktu nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy Produktu w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

6.3. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pośrednictwem:

- DHL Parcel

- GLS

- Kurier InPost

- Kurier DPD

- InPost Paczkomaty

6.4. W momencie przekazania Produktu firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

6.5. Klient może również odebrać zamówiony Produkt osobiście w siedzibie firmy GRZEGORZ DUBROWSKI AMPLITON - SPECJALISTYCZNE GABINETY PROTETYKI SŁUCHU. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu Produktu.

6.6. Koszty dostarczenia Produktu, które oprócz ceny za Produkt ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

6.7. Koszt dostawy Produktu w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Sprzedawca.

6.8. W momencie przyjęcia Produktu Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory Produkt staje się własnością Klienta.

§ 7 Odstąpienie od umowy

7.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

7.2 Termin do odstąpienia od umowy upływa 14 dni od dnia następującego po dniu, w którym Klient otrzymał rzecz.

7.3 O odstąpieniu od umowy, Klient informuje Sklep wypełniając formularz. Po zarejestrowaniu formularza odstąpienia od umowy, Klient otrzyma potwierdzenie jego zgłoszenia na wskazany adres e-mail wraz z załącznikiem pdf, na którym znajduje się podsumowanie wraz z kodem kreskowym. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.4 Klient wysyła zakupiony towar we własnym zakresie na adres podany w formularzu. Do paczki należy dołączyć zakupiony towar wolny od wad, podsumowanie z kodem kreskowym wygenerowany przy wypełnianiu formularza oraz dowód zakupu.

7.5 Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w terminie 14 dni roboczych od daty odstąpienia.

7.6 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.7  FORMULARZ ZWROTU

§ 8 Rękojmia za wady fizyczne Towaru (Reklamacje i procedura reklamacyjna) 

8.1 Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady Towaru, w szczególności na zasadach rękojmi określonej przepisami Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność na zasadach rękojmi obejmuje wady fizyczne i prawne. 

8.2 Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi (art. 556-576 KC). 

8.3 Reklamacje, z tytułu rękojmi można składać pisemnie lub pocztą e-mail na wskazany adres: GEERS Dobry Słuch ul. Narutowicza 130, 90-146 Łódź e-mail: info@aparatsluchowy.com

8.4 Klient, który składa reklamację z tytułu rękojmi, powinien dostarczyć Sprzedawcy wadliwy Towar. 

8.5 W celu rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego: krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację, danych kontaktowych Konsumenta oraz o sprecyzowanie roszczeń. Prosimy o załączenie w miarę możliwości do reklamacji dowodu zakupu Towaru (faktura albo paragon). W przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne nie zawiera informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich uzyskania. 

8.6 Konsument zostanie zawiadomiony w terminie 14 dni o rozpatrzeniu reklamacji i sposobie jej realizacji. 

§ 9 Reklamacje Produktów

9.1 Każdy Produkt kupiony w Sklepie może być reklamowany.

9.2 Reklamacje należy wysyłać na adres: Aparat Słuchowy CH Manhattan, al. Jana Pawła II 16, 64-100 Leszno. W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o wypełnienie formularza. Po zarejestrowaniu reklamacji, otrzymają Państwo potwierdzenie jej zgłoszenia na wskazany adres e-mail wraz z załącznikiem pdf, na którym znajduje podsumowanie reklamacji wraz z kodem kreskowym. Do reklamacji należy dołączyć reklamowany Produkt z dowodem zakupu oraz podsumowanie z kodem kreskowym wygenerowany przy wypełnianiu formularza. 

9.3 Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 30 dni od dnia jej zgłoszenia.

9.4 FORMULARZ REKLAMACJI

§ 10 Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu

10.1 Klient może również zgłaszać reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług drogą elektroniczną listem poleconym na adres: Ampliton Grzegorz Dubrowski, Sklep Medyczny, ul Paprotna 7, 51-117 Wrocław. W treści zgłoszenia należy wskazać przyczynę reklamacji oraz dane osoby reklamującej (imię, nazwisko, adres, telefon).

10.2 Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia.

§ 11 Ochrona danych osobowych

11.1 Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Ampliton Grzegorz Dubrowski danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

11.2 Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy.

11.3 Administratorem danych osobowych Ampliton Grzegorz Dubrowski, ul. II Armii Wojska Polskiego 32, Witoszyn, 68 – 131 Wymiarki, NIP 924 133 98 68, REGON 080290725

§ 12 Postanowienia końcowe

12.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.( Dz.U. 2014 poz. 827)

12.2 Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczenia Produkty bez wad.

12.3 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Klienta.

12.4 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, bez podania przyczyny zmian. Użytkownicy zostaną poinformowani o wprowadzonych zmianach.

12.5 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023.